Cram Bits., gevestigd Herman Potgierterstraat 27, 5915AW Venlo, en de aan haar gelieerde organisaties zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS. Herman Potgierterstraat 27, 5915AW Venlo +31 062 311 5103 KvK83088865 http://rxz.ed4.myftpupload.com

INLEIDING. Cram Bits. en de aan haar gelieerde bedrijven houden zich voor het verwerken van persoonsgegevens aan de daarvoor geldende wetgeving.

De basisprincipes en verplichtingen zijn opgenomen in Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze regelgeving wordt ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. De Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie is in bijzondere gevallen van toepassing (vb. verwerken van locatiegegevens; gebruik van cookies).

Definities a.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, ook de betrokkene genoemd. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf), een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bijvoorbeeld, Cram Bits. is een rechtspersoon die de verwerkingsverantwoordelijke is voor het verwerken van persoonsgegevens van haar werknemers in het kader van haar personeelsbeheer.

  1. Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van en louter in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  1. Verwerken van persoonsgegevens

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés (vb. software), zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Een voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens is wanneer de organisatie de contactgegevens van de contactpersonen bij haar klanten verzamelt en opslaat in het Client Relationship Management (CRM) softwaresysteem van de organisatie of in een papieren klantenbestand.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Cram Bits. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 – Voor- en achternaam;

– Geboortedatum1 ;

– Geslacht;

– Adresgegevens;

 – Telefoonnummer;

– E-mailadres.

Wij verwerken geen gegevens van bijzondere categorieën.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING.

Cram Bits. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 1 Geboortedatum wordt alleen in Nederland vastgelegd als trainingen worden afgenomen. computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cram Bits.) tussen zit.

 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN.

 Cram Bits. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij houden wij de wettelijke bewaartermijnen in acht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.

Cram Bits. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.

 Cram Bits. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cram Bits. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cram Bits. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons of https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Cram Bits. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via een van de volgende mailadress:  

Cram bits : [email protected]

INWERKINGTREDING. Dit beleid is van toepassing vanaf 17-06-2021.